Hoşgeldiniz: Türkiye Welcome: Turkey » Sosyal Güvenlik // Social Security » Türkiye’de Sosyal Güvenlik // Sozialversicherung in der Türkei

Türkiye’de Sosyal Güvenlik // Social security in Turkey

Türkiye’de Sosyal Güvenlik

Türk sosyal güvenlik sistemi günümüzde dört güvence alanını kapsamaktadır: Emekli sigortası, kaza sigortası, genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası. Bakım sigortası ise henüz mevcut değildir.
Türkiye’deki kamusal sosyal hizmetler açık bir şekilde Almanya’dakinden daha düşük seviyededir. Güvenceler hastalık, annelik, iş kazaları, sakatlık ve meslek hastalıkları durumlarında koruma ve genellikle kısıtlı bir emeklilik sigortası sunar. 2006’dan beri sosyal sigortalardan sorumlu tek kurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’dur. Bu kurum işsizlik sigortası hariç tüm sigorta alanları için yetkilidir.
Sanatçıların bir çoğu Türkiye’de sosyal güvenceye sahip değildir.
2001’den beri Türkiye’de sanatçılar için özel bir emeklilik sigortası yaptırma olanağı vardır. Yasal emeklilik güvencesinden farklı olarak özel yaşlılık güvencesi zorunlu bir güvence değildir. Esasen herkes bu sisteme dahil olabilir. Yasakoyucu sadece sistemden faydalanmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş olmak zorunda oluğunu belirlemiştir. Yasakoyucu, geçerlilik alanını sınırlamadığı için çalışanlar ve memurlar dışında, sanatçılar, serbest meslek sahipleri, ev kadınları, işsizler ve iş gücüne katılmayan insan grupları bu sisteme giriş yapabilirler. 2012’den beri devlet, tamamlanan katkıların yüzde 25’i yüksekliğinde bir katkıyı sigorta sistemine yatırmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun websitesi konuyla ilgili bilgileri buradan sunmaktadır.
Aynı şekilde Max Planck Sosyal Hukuk ve Sosyal Politika Enstitüsü’nün şu bilgilendirmesi de okunmaya değerdir: Soziale Sicherheit in der Türkei – Grundlagenbericht, (Türkiye’de Sosyal Güvenlik-Temel Rapor) 2016 (Almanca).

To top

Social security in Turkey

The current Turkish social security system comprises four insurance classes: pension insurance, accident insurance, general health insurance, and unemployment insurance. No long-term care insurance provision is yet in place.
State social benefits in Turkey fall well below the German standard. The insurance available offers protection in case of illness, maternity, accidents at work, disabilities, and occupational diseases and provide for a pension, albeit often a small one. Since 2006, the sole social insurance institution in the country has been Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK). This institution is responsible for all other insurance classes other than unemployment insurance.
Many artists in Turkey do not have social insurance coverage.
Since 2001, artists in Turkey have had the opportunity to take out private retirement insurance. Unlike statutory pension insurance, private pension plans are not compulsory. In principle, anyone can join the system. Legislators have merely stipulated that anyone wanting to benefit from the system must have reached the age of 18. Since legislators have not limited the scope, employees, civil servants, artists, self-employed persons, housewives, the unemployed, and other groups of people who do not work may join the system. Since 2012, the country has been paying an amount equal to 25 percent of the contributions made into the pension system.

Information is available on the website of Turkey’s Social Security Institute.
Also worth reading: Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Soziale Sicherheit in der Türkei – Grundlagenbericht, 2016 (German language).

To top

İletişim ve Danışma // Contact and Advice

touring artists helpdesk service