Almanya’da Uzun Süreli İkamet // Längerfristiger Aufenthalt in Deutschland

Almanya’da Uzun Süreli İkamet

Almanya’da Sosyal Güvenlik
Almanya’da sosyal güvenlik beş alana ayrılır: Sağlık sigortası, bakım sigortası, kaza sigortası, emeklilik sigortası ve işsizlik sigortası. Yasal temel ise Sosyal Yasa Kitabı’dır (Sozialgesetzbuch SGB).

İstihdam edilenler ve çalışanlar Almanya’da otomatik ve zorunlu olarak sigortalanır. Sosyal sigorta iş veren tarafından organize edilir: İş veren emeklilik, sağlık, işsizlik ve bakım sigortalarına yönelik katkıları her ay yasal olarak belirlenmiş maddelere göre brüt maaş üzerinden hesaplar, maaşın yarısını çalışan payı olarak keser ve bunları işveren payıyla beraber sigortalananın sağlık sandığına öder. Sağlık sandığı mevcut payı Alman emeklilik sigortasına ve çalışma ajansına (işsizlik sigortası) iletir.
Belirli bir gelirden (şu anda aylık brüt 4.950 Euro) itibaren özel bir sağlık sandığına geçiş mümkündür. Özel sigortalar aylık katkıyı bireysel riskler üzerinden hesaplarlar. 

Serbest faaliyet yürütenler genelde kendi kendilerine sigortalanmalıdır. Almanya’da bir sağlık sigortası yaptırmak yükümlülüktür, yani serbest faaliyet yürütenler özel sağlık sigortası yaptırmak veya –belirli koşullar altında- gönüllü olarak resmi bir sağlık sandığında kendilerini sigortalattırmak zorundadırlar. Eğer iş ilişkisinin bitimiyle otomatik olarak bir zorunlu sigorta sona ererse ve resmi sağlık sandığında belirli bir süre için sigortalanılmışsa resmi bir sağlık sandığı üzerinden gönüllü bir sigorta yaptırmak mümkündür. Bununla ilgili bilgiyi burada bulabilirsiniz (diğer ayrıntılar).
Bir bakım sigortası da aynı şekilde sağlık sigortası üzerinden yapılmak zorundadır. Bir emeklilik teminatı özel bir kuruluşta yapılabilir, aynı şekilde resmi bir emekli sigortasına dahil olmak da mümkündür (belirli gruplar için resmi emekli sigortasında sigorta yaptırma yükümlülüğü vardır, örneğin serbest çalışan öğretmenler için).

Resmi sağlık sigortası (GKV): İş veren ve çalışan sağlık sandığına verilecek taban katkısını paylaşırlar. Bunun yanısıra sigortalılar sağlık sandığına göre farklı ek katkılar öderler, 2018’de bu yüzde 1,0’lik brüt gelirde yer alır. Memurlar ve serbest çalışanlar ise aylık katkının tümünü öderler.
Tıbbi hizmetlerin faturalanması GKV’de ek ödenek prensibine göre gerçekleşir. Doktor muayenehaneleri, hastaneler vb. tedavi masraflarını doğrudan sağlık sandığıyla faturalandırırlar. Sigortalının peşinat vermesi gerekmez.

Özel sağlık sigortası (PKV): Aylık katkı yaş, meslek ve sağlık durumundan bağımsız olarak belirlenir. İşveren çalışana bir katkı öder. Memurlar daha uygun yardım tarifelerinden faydalanır.
Tıbbi hizmetlerin faturalanması öncelikle sigortalı üzerinden gerçekleşir. Sigortalı masrafları geri alabilmek için kontrol ettiği, ödediği ve PKV (Özel Sağlık sigortası)’ye sunduğu bir fatura alır.  Yatarak tedavilerde hastane genelde doğrudan PKV ile faturalandırır.

Avrupa Komisyonu ‘Social Security Rights in Germany‘ konusuyla ilgili bilgileri burada sunmaktadır.
Bu konuyla ilgili olarak touring artists'in sunduğu bilgilere de bakabilirsiniz.

Aile Sigortasına İlişkin Not
Resmi sağlık sigortasında aile üyelerini katkı ödemeksizin birlikte sigortalatma olanağı mevcuttur. Bu olanak, eş için ve kayıtlı yaşam partneri için olduğu gibi, 18 yaşını doldurana kadar çocuklar için de geçerlidir (yani çocuklar, üvey çocuklar, torunlar, bakım verilen çocuklar, evlatlık çocuklar ve aile sigortasına dahil olan çocukların çocukları). 

Sigorta için bazı koşullara dikkat etmek gerekir: Sigortayı paylaşan kişi,

  • Almanya’da bir ikametgaha ya da uzun süreli oturuma sahip olmalıdır,
  • kendi kendine sigortalanmış olmamalı, sigortasız veya sigortadan muaf olmalıdır,
  • asıl meslek olarak serbest çalışan olmamalıdır,
  • geliri aylık 453 Euro’nun altında ve kısıtlı çalışanlarda 450 Euro’nun altında olmalıdır, (Son güncelleme: 2018)
  • vb.

Daha detaylı bilgiyi burada Sağlık Bakanlığı’nın sitesinden veya Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı’nın internet sitesi Familien-Wegweiser'de (sadece Almanca) bulabilirsiniz. 

Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi burada özel düzenlemeler öngörmektedir. Buna göre Almanya’da resmi olarak sigortalanmış Türk vatandaşlarının aile mensupları belirli koşullar altında, eğer Türkiye’de ikamet ediyorlarsa aile sigortasına dahil edilebilirler. Buna ilişkin bilgiyi resmi sağlık sigortaları vermektedir.
Alman Parlamentosu bilimsel hizmetlerinin şu ayrıntılı çalışmasıyla ilgi çekici bir metin sunmaktadır: Fragen zum Deutsch-türkischen Sozialversicherungsabkommen‘, Ocak 2018 (Almanca).

Sanatçı Sosyal Güvencesi- Bağımsız Sanatçılar ve Yayıncılar İçin Sanatçı Sosyal Sandığı Üzerinden Güvence
Almanya’daki sanatçılar ve yayıncılar için sosyal güvenlikte özel bir sistem oluşturulmuştur: Sanatçı sosyal güvencesi. Bu sistem 1 Ocak 1983’den beri serbest çalışan sanatçılar ve yayıncılar için sosyal güvenlik sistemine giriş yapmayı olanaklı kılmaktadır. Böylece onlar da çalışanlar gibi sadece yaklaşık olarak sosyal sigortalar priminin yarısını ödemek zorundadır. Bu uygulamanın yasal temeli Sanatçı Sosyal Güvenlik Yasası’dır (Künstlersozialversicherungsgesetz-KSVG).
Sürekli olarak Almanya’da yaşayan Türkiye’li sanatçılar ve yayıncılar, Alman sanatçılar ve yayıncılar gibi kendilerini Sanatçı Sosyal Sandığı üzerinden sigortalatma olanağına sahiptirler. Bu sigorta, emeklilik ve sağlık sigortalarını da kapsar fakat işsizlik ve kaza sigortasını kapsamaz. Gereken hallerde bu ikisi için özel sigorta yapılmalıdır.   

Sanatçı Sosyal Güvenlik Yasası’na (KSVG) göre sanatçı müzik, gösteri veya güzel sanatlar alanlarında üreten, sanat icra eden veya ders veren kişilerdir. Bunlara tasarım alanındaki faal tasarımcılar ve eğitmenler de dahildir. Sanatçı Sosyal Güvenlik Yasası’na (KSVG) göre yayıncı ise yazar, gazeteci veya benzer biçimde yayın faaliyeti yürüten veya gazetecilik dersi veren kişilerdir. KSK tarafından hazırlanan sanatçı kataloğu Sanatçı Sosyal Güvenlik Yasa’sı tarafından kapsanan faaliyetlere ilişkin bir liste sunar- bu faaliyetler arasında örneğin tek kişilik gösteri yapanlar, foto muhabirleri, oyun tasarımcıları, editörler, müzik öğretmenleri, makyaj sanatçıları, reklam seslendirmenleri, vb. faaliyet yürütenler yer alır. Tekil durumlarda bir çok faaliyet açısından faaliyet tanımı üzerinden karar verilir.
Sanatçı Sosyal Sandığına (KSK) kabul edilme koşulu sanatsal faaliyetin veya yayıncılık faaliyetinin geçici olarak değil mesleki olarak icra edilmesidir. Ön görülen gelir her defasında bir sonraki seneye yönelik olarak tahmin edilir ve hastalık, emeklilik ve bakım sigortası katkıları da bu tahmin edilen gelir üzerinden hesaplanır. Senelik gelirin en alt sınırı 3.900 Euro’dur.
Mesleğe yeni başlayanlar için bu linkte açıklanan özel düzenlemeler vardır.

Sanatçı Sosyal Güvenlik Sandığı’na (KSK) kabul edilmek için web sitesinde doldurulup KSK’ya gönderilmesi gereken bir form hazır bulunur. İşlem süresi ortalama iki ila üç ayı veya daha uzun bir süreyi bulur; en erken sigorta başlangıcı KSK ile ilk iletişim kurulan tarihtir.

Sanatçı Sosyal Sandığı ile ilgili bilgilendirici yazılar İngilizce dilindedir.
touring artists de Sanatçı Sosyal Sandığı’na ilişkin detaylı bilgileri hazır olarak sunmaktadır.

Nach oben

Längerfristiger Aufenthalt in Deutschland

Sozialversicherung in Deutschland
Die Sozialversicherung in Deutschland gliedert sich in fünf Bereiche: Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung. Gesetzliche Grundlage ist das Sozialgesetzbuch (SGB).

Angestellte und Arbeitnehmer*innen sind in Deutschland automatisch pflichtversichert. Die Sozialversicherung wird vom Arbeitgeber organisiert: Dieser berechnet die Beiträge zur Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung monatlich nach gesetzlich vorgegebenen Sätzen aus dem Bruttogehalt, zieht die Hälfte als Arbeitnehmeranteil vom Gehalt ab und führt diesen zusammen mit dem Arbeitgeberanteil an die Krankenkasse der*s Versicherten ab. Die Krankenkasse leitet die jeweiligen Anteile an die Deutsche Rentenversicherung und an die Bundesagentur für Arbeit (Arbeitslosenversicherung) weiter.
Ab einem bestimmten Einkommen (zurzeit 4.950 Euro brutto/Monat) ist ein Wechsel zu einer privaten Krankenversicherung möglich. Private Versicherer kalkulieren den monatlichen Beitrag anhand des individuellen Risikos. 

Selbstständig Tätige müssen sich in der Regel selbst versichern. Eine Krankenversicherung ist in Deutschland Pflicht, das heißt selbstständig Tätige müssen sich privat krankenversichern oder sich – unter bestimmten Bedingungen – freiwillig in einer gesetzlichen Krankenkasse versichern. Eine freiwillige Versicherung über eine gesetzliche Krankenkasse ist möglich, wenn bspw. durch Beendigung eines Angestelltenverhältnisses die automatische Pflichtversicherung endet und man in der gesetzlichen Krankenkasse für eine bestimmte Dauer versichert war. Informationen dazu finden sich hier (weitere Details).
Eine Pflegeversicherung muss über die Krankenversicherung ebenfalls abgeschlossen werden. Eine Altersvorsorge kann privat abgeschlossen werden, auch ist ein Beitritt in die gesetzliche Rentenversicherung möglich (für bestimmte Berufsgruppen gibt es eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung, bspw. für selbstständig tätige Lehrer*innen).

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV): Arbeitgeber*in und Arbeitnehmer*in teilen sich beim Krankenkassenbeitrag den monatlichen Sockelbeitrag. Darüber hinaus zahlen die Versicherten einen je nach Krankenkasse unterschiedlichen Zusatzbeitrag, dieser liegt 2018 im Schnitt bei 1,0 % des Bruttoeinkommens. Beamte und Selbstständige zahlen hingegen den kompletten monatlichen Beitrag selbst.
Die Abrechnung medizinischer Leistungen erfolgt in der GKV nach dem Sachleistungsprinzip. Arztpraxen, Krankenhäuser etc. rechnen die Behandlungskosten direkt mit der Krankenkasse ab und die*der Versicherte muss nicht in Vorleistung gehen.

Private Krankenversicherung (PKV): Der monatliche Beitrag richtet sich unabhängig vom Einkommen nach Alter, Beruf und Gesundheitszustand. Arbeitnehmer*innen zahlt die*der Arbeitgeber*in einen Zuschuss. Beamte profitieren von günstigen Beihilfetarifen.
Die Abrechnung medizinischer Leistungen erfolgt zunächst über die*den Versicherte*n. Sie*er erhält eine Rechnung, welche sie*er kontrolliert, bezahlt und bei der PKV einreicht, um die Kosten erstattet zu bekommen. Bei stationären Behandlungen rechnet das Krankenhaus meist direkt mit der PKV ab.

Die Europäische Kommission bietet hier generelle Informationen zum Thema.
Siehe dazu auch die Informationen bei touring artists.

Hinweis zur Familienversicherung
In der gesetzlichen Krankenversicherung besteht die Möglichkeit, Familienmitglieder beitragsfrei mitzuversichern. Dies gilt für Ehepartner*innen und eingetragene Lebenspartner*innen sowie für Kinder (das heißt Kinder, Stiefkinder, Enkel, Pflegekinder, Adoptionspflegekinder sowie Kinder von familienversicherten Kindern) zunächst bis Vollendung des 18. Lebensjahres.

Für die Versicherung sind einige Voraussetzungen zu beachten: Die*der Mitversicherte

  • muss u.a. einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben,
  • darf nicht selbst versichert, versicherungsfrei oder von der Versicherung befreit sein,
  • darf nicht hauptberuflich selbstständig tätig sein,
  • ihr bzw. sein Einkommen muss unter 435 Euro im Monat bzw. unter 450 Euro im Monat bei geringfügig Beschäftigten (Stand 2018) liegen.

Detaillierte Informationen des Bundesgesundheitsministeriums finden sich hier oder auch auf der Website Familien-Wegweiser (nur auf Deutsch) des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend.

Das Deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen sieht hier Sonderregelungen vor. Demnach können Familienangehörige von in Deutschland gesetzlich versicherten türkischen Staatsbürger*innen unter Umständen auch dann in die Familienversicherung eingeschlossen werden, wenn sie sich in der Türkei aufhalten. Auskunft dazu geben die gesetzlichen Krankenkassen.
Eine interessante Lektüre bietet die Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages ‚Fragen zum Deutsch-türkischen Sozialversicherungsabkommen‘ (Januar 2018).

Künstlersozialversicherung – Versicherung über die Künstlersozialkasse für selbstständige Künstler*innen und Publizist*innen
Für Künstler*innen und Publizist*innen in Deutschland wurde ein Sondersystem in der sozialen Absicherung etabliert, die Künstlersozialversicherung. Seit dem 1. Januar 1983 ermöglicht sie freiberuflich arbeitenden Künstler*innen und Publizist*innen den Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen, indem diese wie Arbeitnehmer*innen nur ca. die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge bezahlen müssen. Gesetzliche Grundlage ist das Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG).

Künstler*innen und Publizist*innen aus der Türkei, die dauerhaft in Deutschland wohnen,  haben genauso wie deutsche Künstler*innen und Publizist*innen die Möglichkeit, sich über die Künstlersozialkasse (KSK) versichern zu lassen. Diese umfasst die Renten- und Krankenversicherung, nicht jedoch eine Arbeitslosen- oder Unfallversicherung. Beides muss ggf. privat abgeschlossen werden.

Künstler*in im Sinne des KSVG ist, wer Musik, Darstellende oder Bildende Kunst schafft, ausübt oder lehrt. Dazu gehören bspw. auch Designer*innen sowie Ausbilder*innen im Bereich Design. Publizist*in im Sinne des KSVG ist, wer als Schriftsteller*in, Journalist*in oder in ähnlicher Weise publizistisch tätig ist oder Publizistik lehrt. Der von der KSK bereitgestellte Künstlerkatalog liefert eine Übersicht über die Tätigkeiten, die vom KSVG umfasst werden – darunter finden sich bspw. Alleinunterhalter*innen, Bildjournalist*innen, Games-Designer*innen, Lektor*innen, Musiklehrer*innen, Visagist*innen, Werbesprecher*innen etc. Bei vielen Tätigkeiten wird anhand von Tätigkeitsbeschreibungen im Einzelfall entschieden.
Voraussetzung für die Aufnahme in die KSK ist, dass eine künstlerische oder publizistische Tätigkeit erwerbsmäßig und nicht nur vorübergehend ausgeübt wird.  Das voraussichtliche Einkommen, auf dessen Grundlage die Kranken-, Renten- und Pflegeversicherungsbeiträge veranschlagt werden, wird jeweils für das Folgejahr geschätzt. Die Mindestgrenze des Jahreseinkommens liegt bei 3.900 Euro.
Für Berufsanfänger*innen gibt es Sonderregelungen, die bei touring artists hier erläutert werden.

Für die Aufnahme in die KSK steht auf der Website ein Fragebogen bereit, der ausgefüllt an die KSK zu senden ist. Die Bearbeitungsdauer beträgt im Schnitt zwei bis drei Monate oder auch länger; frühester Versicherungsbeginn ist das Datum der ersten Kontaktaufnahme mit der KSK.

Informationsschriften der Künstlersozialkasse allgemein.
touring artists stellt zur Künstlersozialkasse ebenfalls detaillierte Informationen bereit.

Nach oben

İletişim ve Danışma // Kontakt und Beratung

touring artists Beratungsangebot