Hoşgeldiniz: Türkiye Willkommen: Türkei » Vergiler // Steuern » Almanya'da ikamet eden vergiler // Steuern bei Wohnsitz in Deutschland

Almanya'da ikamet eden vergiler

İkametgahımı Türkiye’den Almanya’ya taşıdığımda hangi vergilere ve prosedürlere dikkat etmeliyim?

Faaliyet Bildirimi

Almanya’daki ilk ikamet bildiriminde otomatik olarak bir vergi tanımlama numarası (“Steueridentifikationsnummer”) verilir ve posta yoluyla bildirim adresine gönderilir. Bu vergi tanımlama numarası yaşam boyu aynı kalır. Serbest çalışanlar ayrıca faaliyetlerinin başlangıcını vergi dairesine kendileri bildirmek zorundadırlar. Bu bildirim „vergi kaydına ilişkin anket“ formu üzerinden gerçekleşir. Bu formun yetkili bölgesel vergi dairesine iletilmesi gereklidir. Daha sonra, bildirilen faaliyet için geçerli olan ve her seferinde yerel vergi dairesine bağlı olan bireysel bir vergi numarası (vergi tanınma numarasıyla karıştırılmamalıdır!) tanzim edilir. Başka bir vergi dairesinin yetki alanına taşınıldığında veya faaliyetin değişmesi durumunda yeni bir vergi numarası verilir. Bağımsız faaliyetlere ilişkin faturalar sadece geçerli bir vergi numarasıyla veya mevcut olduğu durumda tercihen ilerleyen muamele vergisi tanınma numarasıyla yazılabilirler.


Bağımsız Çalışan Olarak Fatura Yazmak

Bir fatura şu bilgileri içermek zorundadır:

 • Faturayı yazan bağımsız çalışanın tam adı ve adresi, aynı şekilde müşterinin tam adı ve adresi („hizmet alan“ın)
 • Vergi numarası (veya muamele vergisi tanınma numarası, “Umsatzsteueridentifikationsnummer”)
 • Faturanın düzenlenme tarihi
 • Devam eden fatura numarası (numaralarndırma biçimi serbestçe seçilebilir)
 • Teslim edilen nesnelerin miktar ve tasviri veya diğer hizmetlerin türü, mekanı ve kapsamı (örneğin gösteri veya workshop)
 • Yapılan iş veya teslimatın tam tarihi (örneğin 08.0.8.2018’deki workshop)
 • Muamele vergisine dair bilgiler: farklı muamele vergisi ibareleri farklı ücret ve ibarelerin indirimi; küçük işletmelerde muamele vergisinin mumamele vergisi yasası 19. Madde uyarınca tanzim edilmediğine dair bir not (aşağıya bakınız); muaf muamelelerde muafiyet durumuna ilişkin bir not; yabancı alıcılara yönelik faturalarda gerektiği durumlarda vergi borcunun dönüşüne dair bir not.   

Fatura örneklerini sağ bölmede bulabilirsiniz: www.touring-artists.info/steuern/ 


Bağımsız Çalışmanın İki Türü: Serbest Meslek Sahipleri ve İşyeri Sahipleri

Alman sistemi serbest meslek sahipleri (bazen „katalog meslekler“ olarak da adlandırılır) ile „işyeri sahipler“ arasında ayrım yapar. Sanatsal meslekler, yaratıcı edimin ön planda olduğu sürece genelde „serbest“ mesleklere dahildir. Serbest meslek sahipleri faaliyetlerinin başlangıcında maliye vergi dairesine sadece bir vergi numarası için başvurmak zorundayken, işletmeciler faaliyetlerini esnaf odasına ya da kamu düzeni dairesine bildirmek ve Sanayi Odası‘na ve Ticaret Odası‘na (IHK) üye olmak zorundadır.
İşyeri sahipleri senelik 24.500 Euro‘luk kazançlarından itibaren zanaat vergisi adında, meblası bölgeden bölgeye değişen, ek bir vergi ödemek zorundadır. 
Dikkat: Sanatçılar tarafından icra edilen ve „ticari faaliyet“ olarak sınıflandırılan belirli faaliyetler vardır. Bunlar örnek olarak bir plak şirketinin işletilmesi, seslendirme teçhizatının dağıtımı veya genelde seyyar işletme belgesi gerektiren, güzel sanat eserlerinin pazarda satılması gibi faaliyetlerdir. Oturum izni sadece „serbest meslek“ faaliyetlerine izin verirse söz konusu işletme faaliyetlerine müsaade edilmez!
Serbest meslek sahipleri ve işyeri sahipleri arasındaki ayrıma dair daha fazla bilgi için buraya bakınız.


Meslek Kooperatifi

İşletmeciler Sosyal Güvenlik yasası VI, paragraf 192’ye göre meslek kooperatifine bildirim yapmak zorundadır.


Meslek Odalarına Üyelik

Bir dizi serbest meslek ve ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi meslek odalarına zorunlu üyeliğe bağlıdır. Zanaatkar Odası’na (IHK) üyeliğin yanında tüm işletmeciler için diğerlerinin arasında şu meslek grupları için de zorunlu üyelik söz konusudur: Zanaatkarlar, doktorlar, mimarlar, noterler ve avukatlar.

„Sahte Bağımsız Çalışma“

Çoğu zaman sözleşme ilişkisinde aslında sigorta zorunluluğu olan bir faaliyet söz konusu olsa da bir ücret sözleşmesi yapılır (“sahte bağımsız çalışma“ da dahil olmak üzere). Taraflar, sosyal güvence zorunluluğundan kaynaklanan vergilere katkı ödemek zorunda kalmamak için çoğu kez ücret sözleşmeleri imzalamayı tercih ederler. Eğer emeklilik sigortası veya sağlık sigortası bir denetleme sırasında çalışma sözleşmesinin imzalanmak zorunda olduğu sonucuna varırlarsa bu, iş verene yüksek meblalarda geri ödemeler ve bazı tekil durumlarda da ceza hukuku açısından sonuçlar olarak dönebilir.
Dikkat: Birden fazla işverenin  olması da bir iş ilişkisinin otomatik olarak „sahte bağımsız çalışma“ olarak adlandırılmayacağı anlamına gelmez. Önemli olan, herhangi bir iş ilişkisinde çalışanın istihdam ilişkisi içindeki bir çalışan olarak muamele gördüğü durumda faaliyetini yine de bağımsız olarak icra etmesidir. 
Bağımsız ve bağımsız olmayan faaliyetler arasındaki ayrıma ilişkin daha fazla bilgiyi „Sanatçı Statüsü ve Sözleşmeler“ başlığı altında bulabilirsiniz: Bağımsız Çalışanlar, İş Verenler

Diğer bilgiler: Deutsche Rentenversicherung - Scheinselbstständigkeit, Deutsche Rentenversicherung - Katalog.

Almanya’da İkamet Etme Durumunda Gelir Vergisi

İstihdamlarda işveren maaş vergisini tahsil eder. Tüm istihdam edilenler vergi bildirimi vermekle yükümlü olmasalar da, genelde senede bir kere yetkili vergi dairesine gelir vergisi açıklaması sunulur, böylece başka işletme masraflarında (örneğin reklam masrafları) halihazırda ödenmiş vergiler geri alınır. Vergi yılı normal durumda takvim yılıdır, vergi açıklaması ise bir önceki sene için 31 Mayıs’a kadar yapılmalıdır (2018 vergi yılından itibaren: 31 Temmuz 2019) . 

Bağımsız çalışanlar her sene bir gelir vergisi açıklaması vermek zorundadır. Yani Türkiye’den farklı olarak Almanya’da hizmeti sunanın gelir vergisinin faturada ibraz edilmesini gerektiren hiçbir „stopaj“ sistemi yoktur. Vergi yılı normal durumda takvim yılıdır, vergi açıklaması ise bir önceki sene için 31 Mayıs’a kadar yapılmalıdır (2018 vergi yılından itibaren: 31 Temmuz 2019) .  Eğer vergi açıklamasını yapmak için bir mali müşavir görevlendirildiyse, bu süre 31 Aralık’a kadar uzatılır (2018 vergi yılından itibaren: takip eden iki yılın 28/29 Şubat’ı). Vergilendirilmiş gelir 9.000 Euro’nun (2018 senesi için) altında kalırsa, gelir vergisi oranı %0’da kalır, yani gelir vergisi ödenmesine gerek yoktur. Buna rağmen bir açıklama yapılması gereklidir, çünkü aksi takdirde vergi dairesi kendi değerlendirmesini temel alabilir ve gereken durumlarda gelir vergisi ödemesi talep edebilir.

Gerli vergisi oranları düzey düzeydir fakat Türkiye’deki gibi kesin olarak tanımlanmış düzey yüzdeli oranlar yoktur. Dikkat: Farklı gelir türlerinde (örneğin, bağımsız çalışma, istihdam, birey işletmelerine katılım, aynı zamanda vergiden muaf gelirler de) gelir vergisinin hesaplanmasında uygun düşen vergi oranın bulunması için tüm gelirler birlikte hesaplanır.

Ne kadar gelir vergisi ödenmek zorunda olunduğu, burada hesaplanabilir.

Vergi beyanını kişiler ELSTER portalı üzerinden (www.elsteronline.de) kendileri verebilir. Fakat vergi beyanı vermek, işletme masraflarının tanzimindeki yardımlar ve vergi dairesiyle iletişim konularında destek almak için sertifikatlı mali müşavirlikten de faydalanılabilir. Sanatçılarla çalışma konusunda uzmanlaşmış mali müşavirler vardır. Bir mali müşavirle ilk temasta ilk danışma için masraf çıkıp çıkmadığı konusunda bilgi alınması önerilir. 


Muamele Vergisi

Muamele vergisi mükellefi bağımsız çalışanlar faturaları üzerine –eğer muamele vergisi çıkıyorsa- muamele vergisi eklemek ve bu muamele vergisini vergi dairesine ödemek zorundadırlar. Bağımsız faaliyetin başlangıcında vergi dairesi çoğunlukla aylık bir muamele vergisi açıklaması ve ödemesi talep eder. Daha sonra düşük veya orta mebladaki satışta vergi ödeme aralıklarını çeyrek yıllık veya yıllık açıklama ve ödemeler olarak yeniden düzenlenir. Genel vergi oranı %19 kadardır, indirimli oran ise %7’dir.

İndirimli muamele vergisi oranının geçerli olduğu örnek hizmet türleri,

 • kazancı doğrudan sahibi tarafından edinilen sanat eserlerinin satışı (dikkat, galericiler ve sanat ticareti yapanlar için indirimli vergi oranı artık söz konusu değildir), muamele vergisi yasası 12. paragraf, 2. fıkra ile karşılaştırınız;
 • müzelere, tiyatro gösterimlerine, konserlere ve muadili sahne sanatçılarının temsillerine giriş, mumale vergisi yasası 12. madde, 2. paragraf, 7. fıkra ile karşılaştırnız;
 • kullanım haklarının devri, muamele vergisi yasası 12. madde, 2. paragraf, 7. fıkra ile karşılaştırnız.

Önemli: Sanatçılar ve eser yartıcıları diğer tüm işletmeciler gibi ortaya çıkan muamele vergisinden ve ne zaman ve hangi meblada bu verginin hesaplanması ve ödenmesi gerektiğinden sorumludur. Muamele vergisi mükellefi sanatçıların avantajı onların işletme masrafları üzerinden kendi ödedikleri muamele vergisinin vergi dairesinden geri alınabilir olmasıdır. Muamele vergisi mükellefi bağımsız çalışanlar vergi dairesinden AB kapsamındaki fatura trafiği için önemli olan, fakat aynı zamanda faturalarda vergi numarası yerine kullanılabilen, uluslararası bir muamele vergisi tanıma numarası (“Umsatzsteuer-Identifikationsnumme”) alırlar.

Daha fazla bilgi burada.


Küçük İşletme Düzenlemesi
„Vergi kaydına ilişkin anket“te bağımsız çalışanların, senelik tahmini satışları (kazançları değil) 17.500,00 Euro’yu aşmıyorsa, kendilerini „küçük işletmeci“ olarak sınıflandırma olanakları vardır.  Bunun avantajı faturaları muamele vergisi olmaksızın ibraz edebilmek ve böylelikle muamele vergisi açıklaması vermek zorunda olmamaktır. Bu demektir ki, muamele vergisi gösterilmediği için küçük işletmeciler, vergi dairesinden işletme masrafları üzerinden muamele vergisini geri alamayan müşteriler için daha uygundur (örneğin diğer küçük işletmeciler veya muamele vergisinden muaf dernekler). Bu statünün dezavatanjı ise buna göre, kendi kendine ödenmiş olan, işletme masrafları üzerinden muamele vergisinin vergi dairesinden geri alınamaz olmasıdır. Satış sınırı olan 17.500,00 Euro tüm bağımsız faaliyetlerden gelen, tüm satışları kapsar, fakat istihdam gelirlerini, kamu desteklerini veya bireysel işletmelerinin kazancını kapsamaz. Bağımsız faaliyet senenin başında bağlamıyorsa, muamele vergisi tahminen hesaplanır: Örneğin eğer faaliyet 1 Temmuz’da başlıyorsa sadece 8.750,00 Euro‘da kalır. Eğer bir senedeki satış sınırı aşılırsa, takip eden seneden itibaren tüm faturalarda muamele vergisi eklenmek zorundadır. 

Bir küçük işletmecinin faturasında muamele vergisinin, muamele vergi yasası madde 19 uyarınca ibraz edilmediği belirtilmelidir.

Küçük işletmeciler düzenlemesi için bu linke de bakınız.


Muamele Vergisi Muafiyeti
Muamele vergisi yasasının 4. maddesi 20. fıkrasına göre federal devletin, eyaletlerin, cemaatlerin veya cemaat derneklerinin şu kurumları vergiden muaftırlar: Orkestralar, oda müziği grupları, korolar, tiyatrolar. Başka işletmelerin bu kurumlara benzer kurumlarının satışları da muamele vergisinden muaf olabilir- söz konusu işletmenin yukarıda anılan işletmelerle aynı kültürel görevleri yerine getirdiğine dair yetkili eyalet merciinin onay belgesi şart koşulmaktadır. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Nach oben

Steuern bei Wohnsitz in Deutschland

Welche Steuern und Prozedere muss ich beachten, wenn ich meinen Wohnsitz von der Türkei nach Deutschland verlege?

Anmeldung der Tätigkeit

Bei der erstmaligen Anmeldung eines Wohnsitzes in Deutschland wird automatisch eine Steueridentifikationsnummer zugeteilt und per Post an die Meldeadresse zugestellt. Diese Steueridentifikationsnummer ist lebenslang gleich. Selbstständige müssen darüber hinaus den Beginn ihrer Tätigkeit selber dem Finanzamt melden. Dies geschieht über das Formular „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“, welches an das regional zuständige Finanzamt übermittelt werden muss. Es wird dann eine persönliche Steuernummer (nicht mit der Steueridentifikationsnummer verwechseln!) ausgestellt, die für die angemeldete Tätigkeit gültig ist und mit dem jeweils lokalen Finanzamt verbunden ist. Bei einem Umzug in den Zuständigkeitsbereich eines anderen Finanzamts oder der Änderung der Tätigkeiten wird eine neue Steuernummer vergeben. Rechnungen über selbstständige Tätigkeiten dürfen nur mit einer gültigen Steuernummer oder, falls vorhanden, vorzugsweise mit der anonymeren Umsatzsteuer-Identifikationsnummer geschrieben werden!


Rechnungen schreiben als Selbstständige*r

Eine Rechnung muss folgende Angaben enthalten:

 • Vollständiger Name und Anschrift der*s Selbstständigen, die*der die Rechnung schreibt sowie vollständiger Name und Adresse der*s Kundin*en (der*s sogenannten Leistungsempfängerin*s)
 • Steuernummer (oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer)
 • Ausstellungsdatum der Rechnung
 • Fortlaufende Rechnungsnummer (die Art der Nummerierung kann frei gewählt werden)
 • Menge und Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder die Art, der Ort und der Umfang einer sonstigen Leistung (zum Beispiel Auftritt oder Workshop)
 • genaues Datum der Lieferung oder Leistung (zum Beispiel Workshop am 08. August 2018)
 • Informationen zur Umsatzsteuer: bei Leistungen mit verschiedenen Umsatzsteuersätzen eine Aufschlüsselung der verschiedenen Honorare und Sätze; bei Kleinunternehmen ein Vermerk, dass die Umsatzsteuer gem. § 19 Umsatzsteuergesetz nicht ausgewiesen wird (s. unten); bei befreiten Umsätzen Vermerk auf Befreiungstatbestand; bei Rechnungen an ausländische Empfänger*innen ggf. ein Vermerk zur Umkehr der Steuerschuld 

Musterrechnungen sind auf touring artists hier (in der rechten Spalte) zu finden.

Zwei Arten von Selbstständigkeit: Freiberufler*innen und Gewerbetreibende

Das deutsche System unterscheidet zwischen Freiberufler*innen (manchmal auch „Katalogberufe“ genannt) und Gewerbetreibenden. Künstlerische Berufe gehören in der Regel zu den freien Berufen, soweit der schöpferische Akt im Vordergrund steht.  Während Freiberufler*innen zu Beginn ihrer Tätigkeit nur eine Steuernummer beim Finanzamt beantragen müssen, müssen Gewerbetreibende zusätzlich ihre Tätigkeit beim Gewerbe- oder Ordnungsamt anzeigen sowie Mitglied bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) werden.
Gewerbetreibende müssen ab einem Gewinn von 24.500 Euro im Jahr eine zusätzliche Steuer, die Gewerbesteuer, zahlen, die von Region zu Region unterschiedlich hoch ist.
Achtung: Es gibt bestimmte Tätigkeiten, die oft von Künstler*innen ausgeführt werden, die als gewerblich eingestuft werden. Das sind zum Beispiel das Betreiben eines Musik-Labels, die Distribution von Tonträgern oder der Verkauf von Bildender Kunst auf einem Markt, für den oft ein Reisegewerbeschein benötigt wird. Sollte ein Aufenthaltstitel nur freiberufliche Tätigkeiten erlauben, sind diese gewerblichen Tätigkeiten nicht gestattet!
Mehr zur Unterscheidung zwischen Freiberufler*innen und Gewerbetreibenden auf touring artists hier.


Berufsgenossenschaft

Unternehmer*innen müssen sich nach dem SGB VI § 192 zudem bei der Berufsgenossenschaft melden.

Mitgliedschaft in Berufskammern

Eine Reihe von freiberuflichen und gewerbetreibenden Tätigkeiten ist mit einer verpflichtenden Mitgliedschaft in Berufskammern verbunden. Neben der Mitgliedschaft in der IHK für alle Gewerbetreibenden gibt es u. a. für folgende Berufsgruppen ebenfalls Mitgliedschaftspflichten: Handwerker*innen, Ärzt*innen, Architekt*innen, Notar*innen und Rechtsanwält*innen.

„Scheinselbstständigkeit

Häufig werden Honorarverträge abgeschlossen, obwohl es sich bei dem Vertragsverhältnis eigentlich um eine versicherungspflichtige Beschäftigung handelt (auch „Scheinselbstständigkeit“). Die Parteien bevorzugen häufig den Abschluss von Honorarverträgen, um ihren Anteil der sozialversicherungspflichtigen Abgaben nicht bezahlen zu müssen. Sollte die Rentenversicherung oder die Krankenkasse bei einer Prüfung zu dem Ergebnis kommen, dass ein Arbeitsvertrag hätte abgeschlossen werden müssen, drohen dem Arbeitgeber hohe Rückzahlungen und im Einzelfall auch strafrechtliche Konsequenzen. 
Achtung: Auch mehrere Auftraggeber*innen zu haben, bedeutet nicht automatisch, dass ein Arbeitsverhältnis nicht als „scheinselbstständig“ klassifiziert werden kann. Ausschlaggebend ist, wenn man in einem Arbeitsverhältnis wie ein*e Arbeitnehmer*in in einem Angestelltenverhältnis behandelt wird, dieses aber selbstständig ausführt.
Mehr zur Unterscheidung zwischen selbstständiger und nichtselbstständiger Tätigkeit sind auf touring artists unter Künstlerstatus und Verträge zu finden. Informationen bietet auch die Deutsche Rentenversicherung hier und hier.


Einkommensteuer bei Wohnsitz in Deutschland

Bei Anstellungen führt der Arbeitgeber die Lohnsteuer ab. Auch wenn nicht alle Angestellten zur Angabe einer Steuererklärung verpflichtet sind, wird in der Regel einmal im Jahr eine Einkommensteuererklärung beim zuständigen Finanzamt abgegeben, um bei weiteren Betriebsausgaben (bspw. Werbekosten) bereits bezahlte Steuern zurückzubekommen. Das Steuerjahr ist im Normalfall das Kalenderjahr; die Steuererklärung ist am 31. Mai für das Vorjahr fällig (ab dem Steuerjahr 2018: 31. Juli 2019).

Selbstständige müssen eine jährliche Einkommensteuererklärung abgeben. Anders als in der Türkei gibt es in Deutschland also kein „Stopaj“-System, bei dem die Einkommensteuer vom Leistungserbringer in der Rechnung ausgewiesen werden muss. Das Steuerjahr ist im Normalfall das Kalenderjahr und die Steuererklärung ist am 31. Mai für das Vorjahr fällig (ab dem Steuerjahr 2018: 31. Juli 2019). Wenn ein Steuerberater beauftragt wird die Steuererklärung anzufertigen, verlängert sich die Frist bis zum 31. Dezember (ab dem Steuerjahr 2018: 28./29. Februar des Zweitfolgejahres). Sollte das zu versteuernde Einkommen unter 9.000 Euro (2018) liegen, liegt der Einkommensteuersatz bei 0 %, das heißt es muss keine Einkommensteuer gezahlt werden. Nichtsdestotrotz muss eine Erklärung abgegeben werden, denn sonst kann das Finanzamt eine eigene Schätzung zur Grundlage nehmen und ggf. die Zahlung von Einkommensteuer verlangen.

Die Einkommensteuersätze sind progressiv, es gibt aber keine genau definierten stufenartigen Prozentsätze wie in der Türkei. Achtung: Bei unterschiedlichen Einkunftsarten (zum Beispiel Selbstständigkeit, Anstellung, Beteiligung an Personengesellschaften, aber auch steuerfreie Einkünfte) werden für die Errechnung des Einkommensteuersatzes alle Einkünfte zusammengerechnet, um den einschlägigen Steuersatz zu ermitteln.

Wieviel Einkommensteuer gezahlt werden muss, kann hier errechnet werden: Lohn- und Einkommensteuerrechner des Bundesministerium der Finanzen.

Die Steuererklärung kann selber online über das Portal ELSTER (www.elsteronline.de) abgegeben werden. Es kann aber auch zertifizierte Steuerberatung in Anspruch genommen werden, um die Steuererklärung abzugeben und Hilfestellungen beim Absetzen von Betriebsausgaben und der Kommunikation mit dem Finanzamt in Anspruch zu nehmen. Es gibt Steuerberater*innen, die sich auf die Arbeit mit Künstler*innen spezialisiert haben. Beim Erstkontakt mit Steuerberatern ist es ratsam sich zu informieren, ob eine Erstberatung schon Kosten nach sich zieht.


Umsatzsteuer

Umsatzsteuerpflichtige Selbstständige müssen auf ihren Rechnungen – falls Umsatzsteuer anfällt – Umsatzsteuer hinzufügen und diese an das Finanzamt abführen. Zu Beginn der selbstständigen Tätigkeit verlangt das Finanzamt meistens eine monatliche Umsatzsteuererklärung und -zahlung, später kann das Finanzamt bei einem kleinen oder mittleren Umsatz die Intervalle auf vierteljährliche oder jährliche Erklärungen und Zahlungen umstellen. Der allgemeine Steuersatz beträgt 19 %, der reduzierte 7 %.

Beispiele für Leistungen, für die der reduzierte Umsatzsteuersatz gilt, sind

 • der Verkauf von Kunstgegenständen, dessen Erlös direkt vom Urheber erworben wird (Achtung, für Galeristen und Kunsthändler kommt der ermäßigte Steuersatz nicht mehr in Betracht), vgl. § 12 Abs. 2 Nr. 13 UStG
 • Eintritte für Museen, Theatervorführungen, Konzerte, vergleichbare Darbietungen darbietender Künstler*innen, vgl. § 12 Abs. 2 Nr. 7 a UStG;
 • Einräumung von Nutzungsrechten, vgl. § 12 Abs. 2 Nr. 7 c UStG.

Wichtig: Künstler*innen und Kreative sind wie alle anderen Unternehmer*innen verantwortlich für die einzutreibende Umsatzsteuer: wann und in welcher Höhe sie zu berechnen und abzuführen ist. Der Vorteil für umsatzsteuerpflichtige Künstler*innen besteht darin, dass sie die selber gezahlte Umsatzsteuer auf Betriebsausgaben vom Finanzamt zurückfordern können. Umsatzsteuerpflichtige Selbstständige bekommen vom Finanzamt eine internationale Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zugeteilt, die für den EU-weiten Rechnungsverkehr wichtig ist, aber auch anstelle der Steuernummer auf Rechnungen verwendet werden kann.

Weitere Informationen auf touring artists hier.


Kleinunternehmerregelung
Im „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“ haben Selbstständige die Möglichkeit, sich als sogenannter Kleinunternehmer zu klassifizieren, wenn ihr voraussichtlicher Jahresumsatz (nicht Gewinn!) 1.7500,00 Euro nicht übersteigt. Der Vorteil hierbei ist, dass Rechnungen ohne Umsatzsteuer ausgewiesen werden können und somit auch keine Umsatzsteuererklärungen abgegeben werden müssen. Da keine Umsatzsteuer ausgewiesen wird, sind Kleinunternehmer für diejenigen Kunden also günstiger, die keine Umsatzsteuer auf Betriebsausgaben vom Finanzamt zurückfordern können (zum Beispiel andere Kleinunternehmer oder umsatzsteuerbefreite Vereine). Der Nachteil des Status ist demnach auch, dass die selber gezahlte Umsatzsteuer auf Betriebsausgaben vom Finanzamt nicht zurückgefordert werden kann.

Die Umsatzgrenze von 17.500,00 Euro umfasst alle Umsätze aus allen selbstständigen Tätigkeiten, aber nicht Einkünfte aus Anstellungen, öffentlicher Förderung oder dem Gewinn aus Personengesellschaften. Wenn die selbstständige Tätigkeit nicht am Jahresanfang beginnt, wird der Umsatz hochgerechnet: Beginnt die Tätigkeit zum Beispiel am 1. Juli, liegt die Umsatzgrenze nur bei 8.750,00 Euro.

Sollte die Umsatzgrenze in einem Jahr überschritten werden, muss ab dem Folgejahr auf alle Rechnungen Umsatzsteuer hinzugefügt werden.

Auf der Rechnung eines Kleinunternehmers muss vermerkt sein, dass die Umsatzsteuer gem. § 19 Umsatzsteuergesetz nicht ausgewiesen wird.

Weitere Informationen zur Kleinunternehmerregelung auf touring artists hier.

Umsatzsteuerbefreiung

Nach § 4 Nr. 20a UStG sind Umsätze folgender Einrichtungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden oder der Gemeindeverbände steuerfrei: Orchester, Kammermusikensembles, Chöre, Theater. Umsätze gleichartiger Einrichtungen von anderen Unternehmen können auch umsatzsteuerbefreit sein - vorausgesetzt die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass die entsprechende Einrichtung die gleichen kulturellen Aufgaben erfüllt wie o.g. Einrichtungen.
Mehr dazu auf touring artists hier.

Nach oben

İletişim ve Danışma // Kontakt und Beratung

touring artists Beratungsangebot